REGULAMIN UTW - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:


P R O J E K T !!!

REGULAMINU
Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
     Filia w Kraśniku                                                  
Postanowienia ogólne
Struktura organizacyjna
Organizacja pracy
Prawa i obowiązki słuchaczy
Majątek UTW
Postanowienia końcowe

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  & 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Kraśniku (zwanym dalej UTW) funkcjonuje w oparciu o niniejszy
         Regulamin i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

& 2 UTW jest trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym na czas nieokreślony do prowadzenia i realizacji
       aktywności życia osób starszych przez zachowanie i zwiększenie ich sprawności intelektualnych, psychicznych 
       oraz fizycznych co pozwoli im na przedłużenie czynnej, pożytecznej roli w społeczeństwie.

& 3 UTW współdziała z Kierownictwem Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zarządem Oddziału  
      Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie w oparciu o „porozumienie między Lubelskim
      Uniwersytetem Trzeciego Wieku a jego Filią w Kraśniku’ oraz Kraśnickim Stowarzyszeniem Kulturalnym 
      w Kraśniku.

II CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

& 4 Słuchacze UTW działają na zasadach Samorządu tzn. biorą bezpośredni udział w kierowaniu Uniwersytetem
     przez podejmowanie uchwał w istotnych sprawach, zgłaszanie wniosków, wyrażanie opinii i kontrolowanie
     działalności. Podejmują również samodzielne, konkretne zadania, pełniąc funkcje społeczne w określonych 
     organach, które reprezentują interesy całej grupy.

& 5 Do zakresu działania należy w szczególności:
      propagowanie wiedzy, kultury oraz aktywności życia słuchaczy,
ułatwienie zrozumienia zmian we współczesnym świecie w aspekcie społecznym, gospodarczy
 i politycznym, umożliwianie twórczego i ciekawego spędzania czasu

& 6 UTW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: wykładów, prelekcji, warsztatów, spotkań 
dotyczących kultury i działań twórczych, organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
turystycznym w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych w Polsce i zagranicą, organizowanie uroczystości
okolicznościowych, imprez artystycznych, wystaw , spotkań integracyjnych, udział w spektaklach teatralnych, 
koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie różnych zajęć fakultatywnych, nawiązywanie 
współpracy z organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i zagranicą, promowanie zdrowego
 trybu życia i aktywności społecznej wśród słuchaczy, promowanie działań ekologicznych poprzez zajęcia 
edukacyjne i promujące dziedzictwo przyrodnicze, promowanie kultury, sportu, turystki i aktywności społe-
cznej jako elementów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom alkoholowym, narkotycznym i innym.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA

& 7 Organami UTW są:
- Walne Zebranie Słuchaczy,
- Rada Samorządu,
- Komisja Rewizyjna,
- Komisje Problemowe

& 8 Organem doradczym nad działalnością merytoryczną UTW może być Rada Programowa, w skład której 
   wchodzą przedstawiciele świata nauki i kultury, władz samorządowych oraz osoby o uznanym autorytecie.

& 9 Kadencja organów UTW trwa 4 lata.

& 10 Najwyższym organem Samorządu jest Walne Zebranie Słuchaczy.

& 11 Walne Zebranie Słuchaczy może być:
- sprawozdawczo – wyborcze,
- informacyjno – sprawozdawcze,
- nadzwyczajne.

& 12 Do kompetencji Walnego Zebrania Słuchaczy sprawozdawczo – wyborczego należy:
- ocena i przyjmowanie sprawozdań Rady Samorządu i Komisji Rewizyjnej,
- udzielanie absolutorium Radzie Samorządu,
- wybór Rady Samorządu, Komisji Rewizyjnej i w miarę potrzeb Komisji Problemowych,
- ustalanie wytycznych do programu pracy wszystkich organów Samorządu,
- podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością innego organu Samorządu

& 13 Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze zwołuje Rada Samorządu co cztery lata, zawiadamiając
       Słuchaczy  na 10 dni przed terminem, z podaniem porządku obrad.

& 14 Doroczne Walne Zebranie informacyjno-sprawozdawcze zwołuje Rada Samorządu w miesiącu marcu 
     każdego  roku akademickiego, zawiadamiając Słuchaczy na 10 dni wcześniej. Tematem obrad jest ocena 
    działalności programowej, organizacyjnej i finansowo- gospodarczej w roku ubiegłym oraz ustalenie 
    wytycznych na rok następny i podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

& 15 Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w przypadku
- decyzji Kierownictwa Uniwersytetu,
- na wniosek Rady Samorządu lub Komisji Rewizyjnej,
- pisemnego wniosku Słuchaczy, zaopatrzonego w podpisy co najmniej jednej piątej ogółu Słuchaczy,
- na wniosek samego Walnego Zebrania.

& 16 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Radę Samorządu w następujących terminach:
- w przypadku decyzji Kierownictwa Uniwersytetu lub uchwały Rady Samorządu – w ciągi 15 dni,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągi 21 dni,
- na pisemne żądanie Słuchaczy – w ciągu 35 dni od doręczenia wniosku,
- na wniosek samego Walnego Zebrania – w terminie ustalonym przez Walne Zebranie, nie wcześniej jednak niż 
  w ciągu 35 dni od   powzięcia uchwały.

& 17 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Sali. Przy równych ilościach
    głosów decydująca rolę odgrywa głos Przewodniczącego Rady Samorządu. W przypadku wyborów do 
    poszczególnych organów samorządu głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zebranie zdecyduje inaczej.

& 18 Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczy z wyboru jeden ze słuchaczy nie będący
     członkiem Rady Samorządu ani Komisji Rewizyjnej.

& 19 Rada Samorządu kieruje pracą wszystkich organów i powołanych doraźnie Komisji, z wyjątkiem 
     Komisji Rewizyjnej.

& 20 Rada Samorządu składa się z 11 członków, którzy wybierają ze swego grona: przewodniczącego, 
    dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący Rady Samorządu jest zarazem 
    Kierownikiem UTW Filia w Krasniku.

& 21 W razie niemożności pełnienia przez członka (-ów) Rady swoich funkcji, na jego (ich) miejsce
    Rada – po zasięgnięciu opinii Słuchaczy uczestniczących w wykładzie powszechnym – może dokooptować
    do swojego grona, na okres do końca kadencji jednego lub kilku członków, jednakże nie więcej niż 
    5 członków.

& 22 Zebranie protokołowane Rady Samorządu powinno odbywać się co najmniej raz na kwartał, 
   przy obecności7 członków, a zebranie Prezydium Rady – raz w miesiącu.

& 23 O terminie i porządku obrad Rady Samorządu Przewodniczący zawiadamia członków 
     Rady Samorządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

& 24 Do udziału w posiedzeniach Rada może zapraszać w ustalonych przez siebie terminach przewod-
     niczących poszczególnych Komisji Problemowych a w razie potrzeby również inne osoby spoza
     swego składu.
        W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca.
        Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosowania nad sprawami będącymi przedmiotem obrad.

& 25 Do zakresu działań Rady Samorządu należy w szczególności:
- uaktywnianie społeczne Słuchaczy w szerokim zakresie,
- reprezentowanie Samorządu Słuchaczy,
- opracowywanie programu pracy z uwzględnieniem wytycznych Walnego Zebrania oraz jego realizowanie,
- opracowywanie Regulaminu UTW,
- współpraca z Zarządem Oddziału TWWP i Kierownictwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie,
- przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Słuchaczy,
- inicjowanie nowych kierunków i form działalności,
- prowadzenie stałej ewidencji Słuchaczy i innej dokumentacji dotyczącej działalności Uniwersytetu,
- opracowywanie i składanie sprawozdań Samorządu na Walne Zebranie,
- wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
- podejmowanie uchwał w sprawach budżetowych.

& 26 Organem kontrolujących działalność Samorządu jest Komisja Rewizyjna, wybierana przez 
    Walne Zebranie Słuchaczy.

& 27 Komisja składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

& 28 Członkowie Komisji Rewizyjnej i ich zastępcy nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w organach 
    Samorządu, jeśli ich praca podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

& 29 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- formalna, organizacyjno-prawna i finansowo-gospodarcza kontrola działalności organów Samorządu,
- kompleksowa, okresowa ocena pracy wszystkich organów Samorządu i złożenie pisemnego sprawozdania
  z jej wyników Radzie Samorządu i Walnemu Zebraniu,
- przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
  z umotywowanym wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Samorządu,
- występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Samorządu.

& 30 Do zadań Kierownika UTW Filia w Kraśniku należy:

IV. ORGANIZACJA PRACY

& 31
- Rok akademicki trwa do października do czerwca
- Cykl kształcenia UTW jest nieograniczony
- Podstawą działalności jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki opracowany przez 
   Radę Samorządu  z uwzględnieniem wniosków i postulatów Słuchaczy,
- Harmonogram wykładów jest opracowywany na okres miesiąca lub dwóch miesięcy i podawany 
   do wiadomości  Słuchaczy z wyprzedzeniem.

& 32 Wykłady odbywają się w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy Al. Niepodległości 44
   lub innym miejscu podanym do wiadomości Słuchaczy, w terminach wynikający z harmonogramów wykładów.
   Zajęcia fakultatywne odbywają się w miejscach i czasie podanym do wiadomości Słuchaczy w programie zajęć 
   lub w indywidualnym zawiadomieniu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

& 33 Słuchaczami UTW mogą być osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, są na rencie lub zbliżają się do 
     wieku emerytalnego, zgłoszą dobrowolny akces do udziału w zajęciach, pragną poszerzyć swą wiedzę, 
     rozwijać zainteresowania, a także brać czynny udział w życiu kulturalnym bez względu na poziom 
     wykształcenia.

& 34 Słuchacze mają prawo do:
korzystania z wybranych przez siebie form zajęć organizowanych przez UTW,
korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych dla nich,
biernego i czynnego wyboru do wszystkich organów samorządu,
zgłaszania wniosków i wyrażania opinii dotyczących działalności UTW oraz składania
propozycji doskonalenia działalności.

& 35 Słuchacze maja obowiązek do:
systematycznego uczęszczania na wybrane przez siebie formy zajęć edukacyjnych,
aktywnego udziału w pracach UTW,
przestrzegania zasad Regulaminu Samorządu,
pokrywania kosztów zajęć zgodnie z ustaleniami uprawnionych organów UTW,
przestrzegania norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości,
lojalności i wyrozumiałości.

& 36 Zapisując się w poczet słuchaczy UTW kandydat zobowiązany jest do:
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
wypełnienia deklaracji imiennej, z określeniem wyboru zajęć fakultatywnych.

& 37 Słuchacz wstępujący do UTW:
wnosi składkę członkowską (tzw. czesne) na dany rok akademicki ,
ponosi koszty za zajęcia fakultatywne wybrane przez siebie, przy czym wysokość opłat jest zależna
 od rodzaju zajęć i liczebności grupy i jest podawana do wiadomości po jej skalkulowaniu-przed
rozpoczęciem zajęć.

& 38 Brak wniesienia składki członkowskiej w ustalonym terminie lub opłat – uniemożliwia udział 
        w zajęciach.
Wniesiona opłata za czas w którym słuchacz nie uczestniczył w zajęciach nie podlega zwrotowi.
Zapisanie się do UTW po rozpoczęciu zajęć, nie zwalnia słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.
W przypadku rezygnacji z zajęć UTW – Słuchaczowi czesnego się nie zwraca.

& 39 Terminy wnoszenia opłat:
czesne za cały rok akademicki do dnia ……. Wpłaty należy dokonać gotówką u Skarbnika Samorządu lub
wskazanej osoby, opłaty za zajęcia fakultatywne - w terminach podanych do wiadomości zainteresowanym.

& 40 Wysokość składki członkowskiej co roku ustala Rada Samorządu w maju i podaje do wiadomości 
    słuchaczom przed zakończeniem roku akademickiego.

VI MAJĄTEK UTW

& 41
1. Majątek UTW powstaje z:
składek i opłat Słuchaczy, środków pozyskiwanych z darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków itp.
2. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań UTW.
3. Gospodarkę finansową UTW prowadzi Kraśnickie Stowarzyszenie Kulturalne zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.

& 42 Umowy, zobowiązania oraz wszelkie oświadczenia woli, rodzące skutki majątkowe, wymagają 
   zgody potwierdzonej podpisami łącznie dwóch osób: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 
   Samorządu, albo przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i innego członka upoważnionego przez 
    Radę Samorządu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWA

& 43 Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.

& 44 Wszelkie sprawy informacyjno-organizacyjne będą zamieszczane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń 
    UTW w Centrum Kultury i Promocji i ogłaszane na wykładach lub zajęciach.

& 45 Siedziba UTW mieści się w budynku CKiP w Kraśniku dzielnica Fabryczna ul. Al. Niepodległości 44. 
            Strona internetowa ……………

& 46 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą przez Walne Zgromadzenie Słuchaczy.

& 47 Wszelkie zmiany Regulaminu podejmuje się w trybie jak przy zatwierdzeniu Regulaminu.

& 48 Traci moc dotychczasowy Regulamin Samorządu Słuchaczy Filia Lubelskiego 
       Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kraśniku z dnia……….

****************************************************                                              

Regulamin 
Samorządu Słuchaczy Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kraśniku.  

 I.    Cele, zadania i środki działania Samorządu.

   $ 1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działają na zasadach Samorządu, tzn. biorą bezpośredni udział w kierowaniu   Uniwersytetem, przez podejmowanie uchwał w istotnych sprawach,  zgłaszanie wniosków, wyrażanie opinii i kontrolowanie działalności oraz  podejmują samodzielne, konkretne zadania, pełniąc funkcje społeczne w określonych organach, które reprezentują interesy całej grupy.

    $ 2. Samorząd  Słuchaczy realizuje podstawowe cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotyczące poprawy samopoczucia ludzi starszych, przez zachowanie i zwiększenie ich sprawności intelektualnych, psychicznych i fizycznych, co pozwoli im na przedłużenie czynnej, pożytecznej roli w społeczeństwie.

    $ 3. Samorząd współdziała z Kierownictwem Uniwersytetu i  Zarządem  Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (ZO TWWP) w Lublinie, w szczególności w zakresie:
opracowania programu zajęć na bieżący rok akademicki oraz preliminarza budżetowego,
organizowania wykładów,
prowadzenia lektoratów języków obcych,
rozwijania twórczości literackiej i pamiętnikarskiej,
prowadzenia zajęć plastycznych,
organizowania uroczystości okolicznościowych, imprez artystycznych, wystaw itp.,
udziału w przedstawieniach teatralnych i koncertach,
organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
prowadzenia zajęć ruchowych (gimnastyka, rytmika),
organizowania pomocy Słuchaczom w wypadku nagłej choroby lub w innych sytuacjach losowych,
wymiany doświadczeń z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i zagranicą (wzajemne odwiedziny, wspólne narady itp.),
nawiązywania kontaktów z innymi placówkami i Towarzystwami, zajmującymi się problematyką ludzi starszych.

 II.   Słuchacze, ich prawa i obowiązki.

    $ 4. Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, są na rencie inwalidzkiej lub zbliżają się do wieku emerytalnego i dokonały formalnego zgłoszenia uczestnictwa według ustalonego trybu rejestracji.

    $ 5. Słuchacze mają prawo do:
uczestnictwa w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez Uniwersytet,
korzystania z urządzeń przeznaczonych dla słuchaczy,
czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów Samorządu,
uczestnictwa w Walnych Zebraniach,
zgłaszania wniosków dotyczących działalności Uniwersytetu, Samorządu.

   $ 6. Do obowiązków słuchaczy należy:
stosowanie się do zarządzeń TWWP, Kierownictwa Uniwersytetu oraz do uchwał i postanowień organów Samorządu, przestrzeganie Regulaminu Samorządu,
aktywny udział w pracach Uniwersytetu,
należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków,
przestrzeganie norm współżycia społecznego, opartego na wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości i lojalności.

 III.    Organy Samorządu.

    $ 7. Organami Samorządu są:
Walne Zebranie Słuchaczy,
Rada Samorządu,
Komisja Rewizyjna,
Koleżeńska Komisja Rozjemcza,
Komisje Problemowe.

    $ 8. Kadencja organów Samorządu trwa 4 lata.

    $ 9. Najwyższym organem Samorządu jest Walne Zebranie Słuchaczy.

    $ 10. Walne Zebranie Słuchaczy może być:
sprawozdawczo-wyborcze,
informacyjno-sprawozdawcze,
nadzwyczajne.

    $ 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Słuchaczy sprawozdawczo-wyborczego należy:
ocena i przyjmowanie sprawozdań Rady Samorządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Radzie Samorządu,
wybór Rady Samorządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej,
ustalanie wytycznych do programu pracy wszystkich organów Samorządu,
podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością innego organu Samorządu.

    $ 12. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Rada Samorządu co cztery lata zawiadamiając Słuchaczy na 10 dni przed terminem, z podaniem porządku obrad.

    $ 13. Doroczne Walne Zebranie zwołuje Rada Samorządu w miesiącu marcu każdego roku akademickiego, zawiadamiając Słuchaczy  na 10 dni wcześniej. Tematem obrad jest ocena działalności programowej, organizacyjnej i finansowo-gospodarczej w roku ubiegłym oraz ustalenie wytycznych na rok następny i podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

    $ 14. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w przypadku:
decyzji Prezesa ZO TWWP lub Kierownika Uniwersytetu,
na wniosek Rady Samorządu lub Komisji Rewizyjnej,
pisemnego wniosku Słuchaczy, zaopatrzonego w podpisy co najmniej jednej piątej ogółu  Słuchaczy.
na wniosek samego Walnego Zebrania.

    $ 15. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Radę Samorządu w następujących terminach:
w przypadku decyzji Prezesa ZO TWWP, Kierownika Uniwersytetu lub uchwały Rady Samorządu – w ciągu 15 dni,
na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągu 21 dni,
na pisemne żądanie Słuchaczy – w ciągu 35 dni od doręczenia wniosku,
na wniosek samego Walnego Zebrania – w terminie ustalonym przez Walne Zebranie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 35 dni od powzięcia uchwały.

    $ 16.  Uchwały Walnych Zebrań zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali;
przy równych ilościach głosów decydującą rolę odgrywa głos Przewodniczącego Rady Samorządu.
W przypadku wyborów do poszczególnych organów Samorządu głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zebranie zdecyduje inaczej.

    $ 17. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczy z wyboru jeden ze słuchaczy, nie będący członkiem Rady Samorządu, ani Komisji Rewizyjnej.

    $ 18.  Rada Samorządu kieruje pracą wszystkich organów i powołanych doraźnie Komisji.

    $ 19.  Rada Samorządu składa się z 11 członków, którzy wybierają ze swego grona:
przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

    $ 20.  W razie niemożności pełnienia przez członka (członków) Rady swoich funkcji, na jego (ich) miejsce Rada – po zasięgnięciu opinii słuchaczy uczestniczących w wykładzie powszechnym – może dokooptować do swojego grona, na okres do końca kadencji, jednego lub kilku członków, jednakże nie więcej niż 5 osób.

    $ 21.  Zebrania protokółowane Rady Samorządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał, przy obecności najmniej 7 członków, a zebrania Prezydium Rady – raz w miesiącu.

    $ 22.  O terminie i porządku obrad Rady Samorządu, Przewodniczący zawiadamia Kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

    $ 23.  Do udziału w posiedzeniach Rada zaprasza w ustalonych przez siebie terminach przewodniczących poszczególnych Komisji Problemowych, a w razie potrzeby również inne osoby spoza swego składu.
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca.
Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosowania nad sprawami będącymi przedmiotem obrad.

    $ 24.  Do zakresu działań Rady Samorządu należy w szczególności:
uaktywnianie społeczne Słuchaczy w szerokim zakresie,
reprezentowanie Samorządu Słuchaczy wobec Kierownika Uniwersytetu i na zewnątrz,
opracowywanie programu pracy na podstawie wytycznych Kierownictwa Uniwersytetu i Walnego Zebrania oraz jego realizowanie,
opracowywanie regulaminu,
powoływanie Komisji Problemowych i doraźnych, ich aktywizacja oraz nadzór nad działalnością,
współpraca z Zarządem Oddziału TWWP i Kierownictwem Uniwersytetu przy opracowaniu programu dydaktycznego, preliminarza budżetowego oraz gospodarowania funduszami,
przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Słuchaczy,
inicjowanie nowych kierunków i form działalności,
prowadzenie stałej ewidencji słuchaczy i innej dokumentacji dotyczącej działalności Uniwersytetu,
opracowywanie i składanie sprawozdań Samorządu na Walne Zebranie,
wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

    $ 25.  Organem kontrolującym działalność Samorządu jest Komisja Rewizyjna, wybierana przez Walne Zebranie Słuchaczy.

    $ 26. Komisja składa się z 3 – 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
    $ 27. Członkowie Komisji Rewizyjnej i ich zastępcy nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach samorządu, jeśli ich praca podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

   $ 28.  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
formalna, organizacyjno-prawna i finansowo- gospodarcza kontrola działalności organów Samorządu,
kompleksowa, okresowa ocena pracy wszystkich organów Samorządu i złożenie pisemnego sprawozdania z jej wyników Radzie Samorządu,
przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, z umotywowanym wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Samorządu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Samorządu.

    $ 29.  Komisje Problemowe powołuje Rada Samorządu i zatwierdza przewodniczącego zaproponowanego przez Komisję.
Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za całokształt pracy Komisji.

    $ 30.  Komisje mogą powstać również samorzutnie, jednakże przed rozpoczęciem działalności muszą uzyskać akceptację Rady Samorządu.

    $ 31.  Komisje winny posiadać plan sporządzony na podstawie inicjatywy własnej jak również zadań zleconych przez Radę Samorządu.

 IV.   Postanowienia końcowe.

    $ 32.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

              Przewodnicząca                                                                                           Kierownik Filii Lubelskiego
              Rady Samorządu Słuchaczy                                                                         Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Kraśniku
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego